Algemene voorwaarden

32 - 40
Zwolle
waar jij wil

1  Algemeen
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1  Exsin: Exsin Recht en Ruimte B.V. gevestigd te Zwolle, Burgemeester Roelenweg 26.
1.2  Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon, of privaat- of publiekrechtelijke rechtspersoon die met opdrachtnemer een overeenkomst is aangegaan tot het verrichten van werkzaamheden.
1.3   Een opdracht: de overeenkomst van opdracht tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, krachtens welke werkzaamheden worden verricht.
1.4 Onder detacheringskracht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de persoon of personen welke door opdrachtnemer worden voorgedragen en/of bemiddeld naar opdrachtgever ten behoeve van het verrichten van werkzaamheden of het geven van adviezen.

2   Toepasselijkheid
2.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de uitvoering van alle overeenkomsten (inclusief vervolgopdrachten) tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.
2.2  Eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet geldig. De toepasselijkheid daarvan wordt door opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3  De rechten en verplichtingen uit overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever kunnen door opdrachtgever niet aan derden worden overgedragen, tenzij met schriftelijke toestemming van opdrachtnemer.

3   Totstandkoming van de opdracht
De opdracht wordt gevormd door deze algemene voorwaarden tezamen met de opdrachtbevestiging, en komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever en opdrachtnemer ondertekende opdrachtbevestiging door opdrachtnemer retour is ontvangen dan wel de opdracht door opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever is bevestigd ingeval inmiddels met de uitvoering van de opdracht is begonnen. Zolang de opdrachtbevestiging niet retour is ontvangen, behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de capaciteit elders in te zetten.

4   Betaling
4.1  Opdrachtgever is verplicht alle facturen zonder korting of verrekening binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen, door storting van het factuurbedrag op een door opdrachtnemer aangegeven bankrekening, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
4.2   Indien facturen niet binnen de in artikel 4.1 genoemde termijn worden betaald, is opdrachtgever in verzuim door het enkele verloop van de overeengekomen betalingstermijn, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan opdrachtgever al dan niet kan worden toegerekend.
4.3   Onverminderd de haar verder toekomende rechten, is opdrachtnemer alsdan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1,5% per maand of een gedeelte van een maand, te berekenen vanaf de betreffende vervaldag.
4.4   Alle door opdrachtnemer gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in het kader van een geschil met opdrachtgever, zowel eisende als verwerende, zijn voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op minimaal 15% van de hoofdsom vermeerderd met de wettelijke rente en de gerechtelijke incassokosten op het daadwerkelijk door opdrachtnemer ter zake van de procedure betaalde bedrag, ook voor zover dit de geliquideerde proceskosten te boven gaat.

5   Retentierecht, eigendomsvoorbehoud en pandrecht
5.1   Opdrachtnemer is bevoegd om zaken van opdrachtgever die hij onder zich heeft alsmede zaken die door opdrachtnemer zijn samengesteld of opgesteld in opdracht van opdrachtgever aan derden af te geven totdat opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens opdrachtnemer heeft voldaan.
5.2   Het volledige eigendomsrecht op door opdrachtnemer aan opdrachtgever geleverde zaken blijft onvoorwaardelijk bij opdrachtnemer, totdat opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens opdrachtnemer die voortvloeien uit de opdracht, heeft voldaan. Tot dit moment zal opdrachtgever geen enkele daad van beschikking over genoemde zaken stellen.
5.3   Opdrachtgever verleent opdrachtnemer pandrecht op alle zaken van opdrachtgever die in het kader van de uitvoering van de opdracht door opdrachtgever in de macht van opdrachtnemer zijn gebracht, zulks tot meerdere zekerheid van al hetgeen opdrachtgever in welke hoedanigheid en uit welke hoofde ook aan opdrachtnemer verschuldigd mocht zijn, niet-opeisbare en voorwaardelijke schulden daaronder mede begrepen.

6   Reclames
Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 5 dagen na verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 60 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.

7   Annulering
In geval van annulering door opdrachtgever, welke niet aan opdrachtnemer is toe te rekenen, zijn alle door opdrachtnemer ter zake van de order c.q. opdracht gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 10% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig vermeerderd met eventuele door opdrachtnemer ten gevolge van de annulering geleden schade.

8   Tarieven
8.1 De tarieven zijn in de overeenkomst vastgelegd en kunnen tweemaal per jaar (per 1 januari en per 1 juli) worden gewijzigd, indien ten gevolge van wettelijke maatregelen en/of de lonen, c.q. de arbeidsvoorwaarden van het door opdrachtnemer aan opdrachtgever ter beschikking gestelde personeel stijgen, dan wel indien de kosten van de activiteiten die uit de opdracht voorvloeien vanwege een andere oorzaak een verhoging ondervinden.
8.2 De vergoeding voor de opdrachtnemer wordt berekend door het door hem overeengekomen uurtarief voor de ingezette kandidaat te vermenigvuldigen met het aantal uren dat de kandidaat is ingezet bij en voor het verrichten van de opdracht. Alle door opdrachtnemer gehanteerde tarieven zijn exclusief BTW, reis-, verblijf- en eventuele onkostenvergoedingen.
8.3 Indien de kandidaat van opdrachtnemer werkzaamheden gaat verrichten die behoren bij een hogere functieklasse dan is aangegeven in de overeenkomst wordt vanaf dat moment het tarief gehanteerd dat hoort bij die hogere functieklasse.
8.4 Indien en voor zover het voor de juiste en tijdige uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer wenselijk wordt geoordeeld en de opdrachtgever daar mee instemt, zullen extra werkzaamheden ter uitvoering van de opdracht (overwerk) ook buiten de normale kantooruren (07.00 – 18.00 uur) verricht kunnen worden. In dat geval wordt het uurtarief voor bedoelde werkzaamheden als volgt berekend:
– werkdagen tot 24.00 uur gewoon uurtarief x 125%;
– werkdagen na 24.00 uur en zaterdagen gewoon uurtarief x 150%;
– zon- en feestdagen gewoon uurtarief x 200%.
8.5 De reiskosten voor woon/werk verkeer bedragen standaard € 0,45 (Excl. BTW) per kilometer. Indien de kandidaat met openbaar vervoer reist, worden de kilometers voor de kortste route op basis van Google Maps in rekening gebracht bij de opdrachtgever. De reiskostenvergoeding is onafhankelijk van het aantal gewerkte uren. Andere regelingen gelden alleen indien schriftelijk overeengekomen.
8.6 De kosten van overige zakelijke kilometers en overige kosten die in opdracht van opdrachtgever worden gemaakt, komen geheel voor rekening van opdrachtgever. De kosten voor overige zakelijke kilometers bedragen € 0,45 (Excl. BTW) per kilometer.

9   Partiële nietigheid
Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met opdrachtgever niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economische resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

10   Toepasselijk recht
10.1   Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
10.2   Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden met uitsluiting van alle gerechtelijke instanties beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer zijn woon- of vestigingsplaats heeft.

11    Kandidaten
11.1   Opdrachtgever is tijdens de uitvoering van de opdracht aansprakelijk voor schade en vrijwaart opdrachtnemer volledig voor elke schade aan opdrachtgever, derden of detacheringskracht ontstaan door handelen of nalaten van de detacheringskracht.
11.2   Door de opdrachtgever wordt, tenzij anders overeengekomen, aan de detacheringskracht voor de werkzaamheden op locatie een werkplek ter beschikking gesteld die voldoet aan de Arbeidsomstandighedenwet met betrekking tot Veilig, Gezond en Prettig werken.
11.3   Het is opdrachtgever en aan opdrachtgever Gelieerde Instellingen tijdens de (overeenkomst tot) Detachering, niet toegestaan om met de (gedetacheerde) medewerker van Exsin een arbeidsovereenkomst aan te gaan of deze op basis van een andersoortige overeenkomst werkzaamheden te laten verrichten, ongeacht de aard, naam en inhoud van de functie. Opdrachtgever is bij overtreding van dit lid onmiddellijk, onvoorwaardelijk en ineens, zonder dat een sommatie of ingebrekestelling is vereist, een boete verschuldigd aan Exsin van € 9.500,00 voor elke geconstateerde overtreding en € 2.500,00 voor elke dag of deel daarvan dat opdrachtgever in overtreding is.
11.4   Het is opdrachtgever en aan opdrachtgever gelieerde vennootschappen slechts onder voorwaarde van een redelijke vergoeding aan Exsin toegestaan om, binnen twaalf maanden na afloop van de (overeenkomst tot) Detachering, met Gedetacheerde een arbeidsverhouding aan te gaan of deze op basis van een andersoortige overeenkomst werkzaamheden te laten verrichten, ongeacht de aard, naam en inhoud van de functie. De omvang van deze vergoeding is afhankelijk van de duur van de (Overeenkomst tot) Detachering en het aantal gewerkte uren en bedraagt 30% van het uurtarief vermenigvuldigd met het verschil tussen 2500 uren en het aantal gewerkte declarabele uren van de betreffende medewerker, met een minimum van € 10.500,00. Opdrachtgever is BTW verschuldigd over deze vergoeding. De vergoeding wordt tussen Exsin en opdrachtgever geacht een redelijke vergoeding te zijn, als bedoeld in artikel 9a lid 2 van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs.
11.5   Artikel 11.4 is tevens van toepassing als een medewerker gedurende de looptijd van de Overeenkomst alsmede gedurende de periode van 12 maanden na beëindiging daarvan, rechtstreeks of via derden, een arbeidsverhouding aangaat met opdrachtgever nadat de medewerker zelf bij opdrachtgever heeft gesolliciteerd.
11.6   Onder het aangaan van een arbeidsverhouding wordt verstaan het aangaan van een arbeidsovereenkomst, overeenkomst tot het aannemen van werk en/of een overeenkomst van opdracht door opdrachtgever met de medewerker (zowel rechtstreeks als via derden), het aanstellen van de medewerker als ambtenaar, het ter beschikking stellen van de medewerker aan opdrachtgever door een derde (bijvoorbeeld een detacheringsbureau), het aangaan van een arbeidsverhouding door de medewerker met een derde, waarbij de opdrachtgever en die derde in een groep zijn verbonden dan wel de één gelieerd is aan de ander, voor hetzelfde of ander werk.
11.7   Ziekte, ongeval, overlijden van, of beëindiging van de arbeidsovereenkomst met de detacheringskracht geldt als overmacht voor de opdrachtgever en die is dientengevolge nimmer gehouden tot het vergoeden van enige schade. Opdrachtnemer zal trachten binnen redelijke termijn voor vervanging van detacheringskracht te zorgen, waardoor verplichtingen uit de oorspronkelijke opdracht voor beide partijen blijven bestaan.
11.8   Indien opdrachtgever een detacheringskracht wegens onvoldoende functioneren buiten de proefperiode niet meer wil inlenen is opdrachtnemer gerechtigd binnen een redelijke termijn voor vervanging van de detacheringskracht zorg te dragen, waardoor de verplichtingen uit de oorspronkelijke opdracht voor beide partijen blijven bestaan.
11.9   Alle door opdrachtnemer uitgebrachte offertes/aanbiedingen zijn vrijblijvend en hebben, tenzij anders aangegeven, een geldigheidsduur van één maand.
11.10   De opdrachtgever kan een opdracht voor bepaalde tijd niet tussentijds opzeggen.
11.11   De opdracht voor onbepaalde tijd kan door opdrachtgever worden opgezegd met inachtneming van de overeengekomen opzegtermijn. Tenzij anders is overeengekomen bedraagt de opzegtermijn bij een opdracht voor onbepaalde tijd één maand en dient opzegging plaats te vinden tegen het einde van een kalendermaand.

12   Aansprakelijkheid
12.1  Exsin is nooit aansprakelijk voor schade die door opdrachtgever wordt geleden, zoals (maar niet uitsluitend) ten gevolge van gebreken aan verleende diensten of verrichte werkzaamheden of anderszins als gevolg van het tekortschieten in de nakoming van enige verplichting onder de overeenkomst of het plegen van een onrechtmatige daad, zowel bij opdrachtgever als bij derden. Tevens is Exsin niet aansprakelijk voor fouten van personeel of door Exsin in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden.
12.2 Indien Exsin wel aansprakelijk gehouden kan worden gehouden voor personen- of zaakschade is de aansprakelijkheid per gebeurtenis of serie van gebeurtenissen met een gemeenschappelijke oorzaak in ieder geval beperkt tot het bedrag dat zijn bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor het geval in kwestie uitkeert.
12.3 In geen geval zal de aansprakelijkheid het totale factuurbedrag voor de maand waarin het schadegeval zich voordoet, te boven gaan.
12.4  In geval van aansprakelijkheid is Exsin uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade bedoeld in dit artikellid en de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Exsin aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Exsin toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade.
12.5 Exsin is nooit aansprakelijk voor indirecte schade waaronder, maar niet beperkt tot, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstilstand en schade aan Derden, ook niet in het geval van niet of niet behoorlijke nakoming van een herstelverplichting.
12.6 Alle aansprakelijkheidsbeperkingen of –uitsluitingen in de overeenkomst en deze voorwaarden gelden niet in het geval de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Exsin of zijn leidinggevende ondergeschikte(n).
12.7 Indien opdrachtgever in gebreke mocht komen in de nakoming van de overeenkomst, dan is opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Exsin daardoor direct of indirect ontstaan, zoals (maar niet uitsluitend) gederfde winst, gemiste besparingen en andere bedrijfsschade.
12.8  Opdrachtgever zal Exsin vrijwaren voor (eventuele) aanspraken van derden die verband houden met de uitvoering van de overeenkomst. Alle kosten en schade aan de zijde van Exsin daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening van opdrachtgever.