LAP3: werk aan de winkel voor vergunningverleners van afvalbedrijven!

Het Rijk wil omschakelen naar een circulaire economie. Een nieuw Landelijk Afvalbeheerplan (LAP) gaat afvalverwerkers uitdagen meer afval her te gebruiken en te recyclen. Binnen een jaar is het bevoegd gezag zelfs verplicht het vergunningenbestand te toetsen aan LAP3. Welke vergunningvoorschriften moeten nou geactualiseerd worden? Exsin helpt.

Per 28 december 2017 moet een nieuw LAP de juiste voorwaarden scheppen voor het afvalbeheer. LAP3 richt zich op het efficiënt omgaan met grondstoffen. In het Besluit omgevingsrecht wordt de actualisatieplicht uitgebreid. Het bevoegd gezag staat voor de uitdaging om te controleren of de vergunningen voldoen aan de minimumstandaarden voor de verwerking van afval.

LAP3

Europese regelgeving en de Wet milieubeheer verplichten de Rijksoverheid iedere zes jaar een Landelijk Afvalbeheerplan op te stellen. Het LAP is het beleidskader, dat regels en afspraken bevat en aangeeft hoe Nederland met afval omgaat. De minimumstandaarden geven de minimale hoogwaardigheid aan van de afvalverwerking. Het LAP beschrijft verschillende afvalstromen en legt duidelijk uit waarom er gekozen moet worden voor bepaalde technieken.

Het afvalbeheerplan is een instrument voor vergunningverleners en ondersteunt bij het maken van goede afwegingen. Vergunningverleners kunnen zo makkelijker besluiten nemen.

Actualisatieplicht

Vergunningen en meldingen moesten volgens de wetgeving al getoetst worden aan het geldende afvalbeheerplan. Op 1 januari 2018 is het Besluit omgevingsrecht gewijzigd. Het besluit verplicht het bevoegd gezag binnen één jaar de vergunningen door te lichten en te toetsen aan (de sectorplannen in) het nieuwe afvalbeheerplan.

Als in de vergunning een laagwaardigere techniek is vergund dan op basis van het nieuwe LAP zou kunnen worden verleend, dan geldt de actualisatieplicht. In dit geval moeten de vergunningvoorschriften geactualiseerd worden. Actualisatie voorkomt dat afvalstoffen op een laagwaardige manier worden verwerkt.

Werk aan de winkel

Om afvalstoffen hoogwaardiger te verwerken is het beleid dus aangescherpt. Exsin kan helpen bij de verplichting tot het wijzigen van de vergunningen. Wij kunnen toetsten of de vergunningvoorschriften aangescherpt moeten worden. Vervolgens kunnen onze deskundigen, als dat nodig is, de vergunning actualiseren.

Mengverboden

Daarnaast zijn de bijlagen bij het LAP geactualiseerd. Bijlage F.5 bij LAP3 is een lijst met afvalcategorieën waarvan het ongewenst is dat deze worden gemengd. In de gehele keten (ontdoener, inzamelaar en verwerker) dienen deze bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen gescheiden te worden en te blijven.

Artikel 2.12 Activiteitenbesluit wordt aan deze lijst aangepast. De mengverboden gaan dan ook voor type C-inrichtingen gelden. Om de afvalverwerking aan de minimumstandaard te laten voldoen is ook aan het Besluit inzamelen afvalstoffen een nieuw artikel toegevoegd. Volgens Artikel 1b moeten inzamelaars (met of zonder inzamelvergunning) van gescheiden aangeleverde afvalstoffen deze stoffen ook gescheiden inzamelen.

Exsin helpt

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft een overzicht van de wijzigingen van LAP2, inclusief de aangepaste bijlage F.5. Ook is er een overzicht van de minimumstandaarden LAP3, die kunnen leiden tot actualisatie van vergunningen. Met onze deskundigheid helpt Exsin graag bij de daadwerkelijke inventarisatie en de mogelijke vervolgstappen. Wilt u hierover meer informatie? Neem dan contact op met Taede Wielstra (twielstra@exsin.nl / 06-83905595).

Sorry, je inschrijving kon niet worden opgeslagen. Probeer het nog eens.
Je hebt je succesvol aangemeld voor onze nieuwsbrief! We houden contact.

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws en leesvoer van Exsin.