Het opslaan van oplaadbare accu’s

Het gebruik van oplaadbare lithium-ion batterijen is de laatste jaren enorm gegroeid en zal naar verwachting alleen nog maar verder toenemen. Wanneer een lithium-ion batterij beschadigd raakt, kan een kortsluiting ontstaan die het zeer reactieve lithium in de batterij kan doen ontbranden en brand kan veroorzaken. Bij oververhitting kunnen lithium-ion batterijen zelfs ontploffen. Het is daarom van belang dat deze lithium-ion batterijen op een zo veilig mogelijke wijze worden opgeslagen. De risico’s van deze lithium-ion batterijen waren tot voor kort onbekend waardoor er geen specifieke regelgeving voor het veilig opslaan van lithium-ion batterijen tot 10.000 kg bestaat.

Gebleken is dat er met urgentie behoefte is aan richtsnoeren die de veiligheid van het opslaan van lithium-batterijen (verder) verhogen. In een brief aan de Tweede Kamer van de minister van Wonen en Milieu is dan ook een onderhavige circulaire aangekondigd. Het circulaire legt het interim beleid uit voor de periode totdat de nieuwe regelgeving (Bal) in werking treedt. De circulaire is een leidraad die het bevoegd gezag kan hanteren bij besluitvorming rondom de opslag van batterijen.

Het betreft hier een advies. Dit bekent dat het bevoegd gezag ook andere keuzes in afwijking van dit advies kan maken. Geadviseerd wordt wel om de ontwikkelingen rondom de PGS 37 in oog te houden om zorg te dragen voor continuïteit in de aanpak. Vooruitlopend op regelgeving en in afwachting van de totstandkoming van de PGS 37 bevat deze circulaire adviezen in maatregelen en handelingen, om de veiligheid in de omgeving van de toepassingen van de lithium-ion van energiedragers te verhogen. Het bevoegd gezag kan maatregelen meenemen in het overleg met degene die energiedragers opslaat of een voornemen daartoe heeft. Voor zover er geen wettelijke basis is heeft het bevoegd gezag namelijk de mogelijkheid om in overleg te treden met de desbetreffende bedrijven over veiligheidsmaatregelen. Het bevoegd gezag kan vergunningvoorschriften of maatwerkvoorschriften stellen of handhavend optreden. Dit op basis van de vergunningplicht uit de Wabo (op basis van het Bevi), de zorgplichtbepalingen uit het Activiteitenbesluit milieubeheer of de Wet milieubeheer, dan wel de restrisico’s overeenkomstig het Bouwbesluit, artikel 7.10. Hoewel de opslag van lithium-ion batterijen niet onder de reikwijdte van de PGS 15 valt, zijn elementen uit die PGS 15 nuttig om te hanteren. Verder is het nuttig om advies te vragen aan de veiligheidsregio. Dit is niet wettelijk verplicht maar gezien het risico op spontane ontbrandingen van de lithium-ion energiedragers is dit wel verstandig.

Voor de toekomst; De huidige regelgeving wordt in beginsel beleidsneutraal overgezet in de regelgeving onder de toekomstige Omgevingswet. Omdat er nog geen specifieke bepalingen zijn met betrekking tot de lithium-ion energiedragers, zijn die ook nog niet voorzien in het kader van de Omgevingswet.

Patty Beunink

Juridisch medewerker

Sorry, je inschrijving kon niet worden opgeslagen. Probeer het nog eens.
Je hebt je succesvol aangemeld voor onze nieuwsbrief! We houden contact.

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws en leesvoer van Exsin.